legal-disclaimer
Whatsapp

Graag als eerste op de hoogte van al onze acties & events? Helemaal gratis? Dat kan vanaf nu ook via WhatsApp.

  1. Voeg Yzer Fashion toe aan de contactenlijst van je telefoon, met het nummer +32 (0) 489 71 75 42
  2. Download WhatsApp (als je de app al op je smartphone hebt staan, kan je ineens naar stap 3).
  3. Open WhatsApp en stuur ons een berichtje met je volledige naam, jouw geboortedatum, gevolgd door inschrijven. Bv.: "Els Vandaele 05/05/1970 inschrijven".
  4. Klaar! We sturen je een berichtje ter bevestiging en nemen jou op in onze verzendlijst.
Legal Disclaimer

De website en webshop www.yzerfashion.be (hierna “de website”) worden beheerd door de naamloze vennootschap “DEN IJZER”, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te België, 8850 Ardooie, Stationsstraat 22, BTW BE-0418.920.531, RPR Gent afdeling Brugge (hierna “Yzer Fashion”).

Toepasselijkheid

Elke bezoeker mag deze website evenals de informatie op deze website gebruiken voor zover de onderstaande voorwaarden integraal worden nageleefd. Telkens wanneer u de website gebruikt, betekent dit dat u (en alle personen die u vertegenwoordigt) het eens bent met deze voorwaarden, deze zonder enige restrictie of voorwaarde aanvaardt en dat u er bijgevolg door gebonden bent. U bevestigt daarmee tevens dat u wettelijk gemachtigd bent om deze overeenkomst te erkennen en te aanvaarden, in uw eigen naam en in naam van alle personen die u vertegenwoordigt. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden of indien u niet gemachtigd bent om deze voorwaarden te aanvaarden of te erkennen, vragen wij u om contact op te nemen met Yzer Fashion en het gebruik van de website intussen te staken.

Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Deze website en alle inhoud van deze website wordt beschikbaar gesteld op een “zoals het is” en “zoals beschikbaar” basis (“as is” en “as available”) en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

Yzer Fashion mag op om het even welk tijdstip en naar eigen goeddunken de website geheel of gedeeltelijk veranderen, en tijdelijk of definitief buiten werking stellen.

Aansprakelijkheid Yzer Fashion

Yzer Fashion besteedt veel tijd en levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website zo volledig, correct, nauwkeurig en bijgewerkt als mogelijk is. Ondanks deze voortdurend geleverde inspanningen kan Yzer Fashion onmogelijk garanderen dat alle ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Het gebruik van deze website en opgenomen informatie is dan ook geheel op eigen risico. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal Yzer Fashion proberen dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, verzoekt Yzer Fashion u om contact op te nemen.

Yzer Fashion spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Yzer Fashion kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan Yzer Fashion u dan ook geen ononderbroken toegang garanderen. Het internet is geen veilig medium en kan onderbroken worden of het voorwerp zijn van onvrijwillige of vrijwillige schendingen van de veiligheid en privacy.

De beschikbaarheid van de website kan getroffen worden door talrijke factoren waarover Yzer Fashion geen controle heeft. Het is mogelijk dat de website niet continu of ononderbroken, veilig of privé bereikbaar is.

U bent alleen verantwoordelijk voor het verkrijgen, verwerken en onderhouden van alle computers, hardware en software, telefoondiensten en andere uitrusting en diensten die nodig zijn voor het gebruik van de website. Yzer Fashion biedt geen enkele waarborg aan dat (en wijst elke aansprakelijkheid hieromtrent af) de website compatibel is met uw computer, randapparatuur en software. Yzer Fashion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor werkonderbrekingen of rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan uw computersysteem, uw programma’s of verlies van gegevens die voortvloeit uit het gebruik van de website of het downloaden van gegevens.

Yzer Fashion is niet aansprakelijk ten aanzien van u of enig ander persoon, voor verlies of schade die u of enige andere persoon lijdt ten gevolge van een faling of de weigering van Yzer Fashion om gevolg te geven aan een bericht dat via de website of per e-mail aan Yzer Fashion gericht werd, noch voor het niet of laattijdig ontvangen, kennisnemen, behandelen of aanvaarden van dergelijke berichten door Yzer Fashion, noch voor verlies of schade die geleden werd ingevolge een operationele faling, slechte werking, onderbreking, verandering, wijziging of sluiting van de website of de e-maildiensten.

Yzer Fashion is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, reputatieschade, etc.). De contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid in verband met het gebruik van deze website is uitgesloten tot 500 euro, tenzij de wet een nog lagere beperking toelaat.

Yzer Fashion aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gedragingen van of verklaringen gedaan of gepubliceerd door derden en heeft geen enkele verplichting om onjuiste gegevens, informatie, conclusies of adviezen gepubliceerd door derden met betrekking tot deze of iedere andere informatiebron verstrekt door Yzer Fashion te verbeteren.

Echter, niets in dit document de aansprakelijkheid van Yzer Fashion uit voor opzet of bedrog.

Links naar websites van derde partijen

Deze website kan hyperlinks naar andere websites of internetbronnen bevatten waarover Yzer Fashion geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Yzer Fashion kan geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

Wanneer u een van deze links aanklikt, gaat u naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. Yzer Fashion draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacybeleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken en zelf in te schatten hoe zij informatie inzamelen en gebruiken.

Intellectuele eigendom

Alle teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze website worden weergegeven, zijn eigendom van Yzer Fashion (of zijn met toestemming van de respectieve derden/eigenaars door Yzer Fashion afgebeeld) en mogen slechts gekopieerd, gereproduceerd, vermenigvuldigd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, geplaatst ("gepost"), overgebracht of gedistribueerd, noch worden gebruikt voor het maken van afgeleide werken, dan na de uitdrukkelijke, voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Yzer Fashion.

De website mag alleen gebruikt worden voor wettelijke doeleinden. Uw gebruik van de website geeft u geen eigendomsrecht of enig ander recht op de website of zijn inhoud. De verstrekte informatie en gegevens zijn en blijven eigendom van Yzer Fashion. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of meedelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Yzer Fashion verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van Boek XI, Titel 5 van het Wetboek van economisch recht betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet verplicht is.

Bovendien zijn sommige namen, tekens of logo's op deze website geregistreerde handelsmerken. Yzer Fashion is hiervan eigenaar en deze eigendomsrechten worden beschermd door nationale en internationale wetgeving. Deze merken kunnen bijgevolg niet worden gehanteerd zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Yzer Fashion.

Splitsbaarheid

Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt beschouwd als onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, zal deze bepaling los staan van de rest van deze voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. De bevoegde rechter kan de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

Geschillenbeslechting

Deze policy is onderworpen aan, en alle geschillen dienaangaande dienen beslecht te worden in overeenstemming met het Belgische recht.

Alle geschillen die eventueel kunnen rijzen over de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering ervan, zullen zoveel mogelijk beslecht worden op minnelijke wijze. Slaagt men er niet in een minnelijke oplossing te vinden, dan zullen uitsluitend de normaal bevoegde hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van Yzer Fashion bevoegd zijn.

Contact

Indien u nog verdere informatie wenst of wenst opmerkingen te maken, gelieve Yzer Fashion dan te contacteren:

Yzer Fashion
8850 Ardooie, Stationsstraat 22
info@yzerfashion.be
051 74 41 78